Inloggen

RK Basisschool De Schakel

preview

Twee jaar geleden is er een stemming geweest omtrent de eventuele invoering van een continurooster. Bij deze stemming was er een respons van 66%, waarvan 69% vóór en 31% tégen een continurooster was. Hiermee is destijds besloten het continurooster niet in te voeren.
Omdat de respons best hoog was, is afgesproken om twee jaar later het continurooster vanuit de MR opnieuw onder de aandacht te brengen.

 

Precies 2 jaar na bovenstaande stemming is tijdens de MR-vergaderingen van 5 januari 2016 en 2 februari 2016 het continurooster wederom besproken. Eén van de oorspronkelijke voorwaarden van de MR om een eventueel continurooster in stemming te brengen, was dat de meerderheid van het team van basisschool De Schakel achter deze verandering van schooltijden zou staan. In 2014 stond een nipte meerderheid van het team hier achter, terwijl momenteel een ruime meerderheid tégen een dergelijke verandering van schooltijden is.
Hierbij is het ook belangrijk op te merken dat vanuit de ARBO-wet alle personeelsleden recht hebben op 2 x 15 minuten pauze zónder kinderen. Met de huidige formatie is dit vrijwel onmogelijk te organiseren.


Omdat aan de eerste voorwaarde voor een eventuele invoering van een continurooster niet wordt voldaan, heeft zowel de ouder- als personeelsgeleding van de MR van De Schakel besloten het continurooster niet opnieuw in stemming te brengen. Wij denken dat het de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt, wanneer we het huidige rooster van schooltijden blijven hanteren.

 

Ondanks het verdwijnen van Kanteel binnen onze Brede School, zal de tussenschoolse opvang ook na dit schooljaar gecontinueerd worden. Kinderopvangorganisatie “De Toverfluit” zal deze voorziening vanaf het nieuwe schooljaar vorm gaan geven.

We hopen u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,

 

Ouder- en personeelgeleding MR De Schakel & directie De Schakel